گنجور

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۴ - گفتار اندر آفرینش مردم

 

شنیدم ز دانا دگرگونه زین

چه دانیم راز جهان آفرین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۴ - گفتار اندر آفرینش مردم

 

نگه کن سرانجام خود را ببین

چو کاری بیابی از این به گزین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر

 

پس از هر دو آن بود عثمان گزین

خداوند شرم و خداوند دین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر

 

علی را چنین گفت و دیگر همین

کز ایشان قوی شد به هر گونه دین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر

 

خداوند جوی می و انگبین

همان چشمهٔ شیر و ماء معین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

بر اندیشهٔ شهریار زمین

بخفتم شبی لب پر از آفرین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

ز کشمیر تا پیش دریای چین

بر او شهریاران کنند آفرین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

بر آن آفرین کو کند آفرین

بر آن بخت بیدار و فرخ زمین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیومرث » بخش ۱

 

از آن بد کنش دیو روی زمین

بپرداز و پردخته کن دل ز کین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » طهمورث » طهمورث

 

جهاندار طهمورث بافرین

بیامد کمربستهٔ جنگ و کین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱

 

سر سال نو هرمز فرودین

بر آسوده از رنج روی زمین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۲

 

بز و میش بد شیرور همچنین

به دوشیزگان داده بد پاکدین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۲

 

شب و روز بودی دو بهره به زین

ز روی بزرگی نه از روی کین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۴

 

صدم سال روزی به دریای چین

پدید آمد آن شاه ناپاک دین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲

 

یکی نام ارمایل پاک‌دین

دگر نام گرمایل پیشبین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲

 

همی بنگرید این بدان آن بدین

ز کردار بیداد شاه زمین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

بدو گفت ضحاک ناپاک دین

چرا بنددم از منش چیست کین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴

 

فریدون که بودش پدر آبتین

شده تنگ بر آبتین بر زمین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۵

 

فرانک بدو گفت کای پاک دین

منم سوگواری ز ایران زمین

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶

 

تو بشناس کز مرز ایران زمین

یکی مرد بد نام او آبتین

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴۹
sunny dark_mode