گنجور

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱

 

بدین اندرون سال پنجاه نیز

بخورد و بورزید و بخشید چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱

 

چنین سال پنجه برنجید نیز

ندید از هنر بر خرد بسته چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱

 

یکی هفته زین گونه بخشید چیز

چنان شد که درویش نشناخت نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱

 

فرستاد نزدیک فرزند چیز

زبانی پر از آفرین داشت نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۰

 

جهان خواستی یافتی خون مریز

مکن با جهاندار یزدان ستیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۳

 

که گفتار خیره نیرزد به چیز

ازین در سخن خود نرانیم نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۲

 

سپردم به رودابه گفت این دو چیز

فزون خواست اکنون بیارمش نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۲

 

فرستاده را داد بسیار چیز

شنیدم همه پاسخ سام نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۰

 

بدان تا بپرسند ازو چند چیز

نهفته سخنهای دیرینه نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

همان جامه‌های گرانمایه نیز

پرستنده و اسپ و هر گونه چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱۲

 

زبان داد دستان که تا رستخیز

نبیند نیام مرا تیغ تیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۳

 

از ایشان فراوان تبه کرد نیز

نبود از بدبخت ماننده چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۷

 

گر این‌بار سازی چنین رستخیز

سرت را ببرم به شمشیر تیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱۳

 

ز گفتار من سر بپیچید نیز

جهان پیش چشمش نیرزد به چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱۶

 

به دژخیم فرمود تا تیغ تیز

بگیرد کند تنش را ریز ریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱۶

 

همی گشت یک هفته زین گونه نیز

ببخشید آن را که بایست چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱۷

 

ببردند صد بدره دینار نیز

ز رنگ و ز بوی و ز هرگونه چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۲

 

همی خواهد از من گرامی دو چیز

که آن را سه دیگر ندانیم نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۱۲

 

جزین هرچه پرمایه‌تر بود نیز

به ایرانیان ماند بسیار چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۸

 

اگر خود شکیبیم یک چند نیز

نکوشیم و دیگر نگوییم چیز

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۵۳
sunny dark_mode