گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۴۳ - خواندن نصیحت نامه نوش زاد بن جمشید

 

منه دل بر این روزگار درشت

که او بشکند مهره سند و پشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۶۹ - آمدن کید،پیش فرامرز و بردن فرامرز را به شهر خویش

 

همه بام و دیوار و در چون بهشت

برافشانده زر را به دیوار خشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۸۶ - لشکر کشیدن طورگ به جنگ فرامرز

 

ز آواز گردان در آن کوه و دشت

شهنشاه انجم دلش خیره گشت

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode