گنجور

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۸

 

ز جوش سواران هر کشوری

ز هر مرز و هر بوم و هر مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۸

 

سوی میسره همچنین لشکری

پراگنده بر هر سویی مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۱

 

فرستاد بر هر سوی لشکری

نگهبان هر لشکری مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۵

 

دو صد ساخت عراده بر هر دری

دو صد منجنیق از پس لشکری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۵

 

بفرمود تا سخت بر هر دری

به جنگ اندر آید یکی لشکری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۵

 

پرستنده صد پیش هر دختری

ز یاقوت بر هر سری افسری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۹

 

نبشتند نامه به هر کشوری

به هر نامداری و هر مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۰

 

فرستاده آمد به هر کشوری

به هر جا که بد نامور مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۰

 

نمانم که بر بوم من بگذری

وز این مرز جایی به پی بسپری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲

 

همه نامداران هر کشوری

برفتند هر جا که بد مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲

 

پذیره شدش گیو با لشکری

و زآن شهر هر کس که بد مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲

 

به مکران هر آن کس که بد مهتری

وگر نامداری و کنداوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۳

 

به هر شهر در نامور مهتری

بماندی سرافراز با لشکری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۳

 

برفتند هر کس سوی کشوری

سرافراز با نامور لشکری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۶

 

نبشتند نامه به هر کشوری

به هر نامداری و هر مهتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳۷

 

هر آن کس که هست از شما مهتری

ببخشم به هر مهتری کشوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۶

 

نبیره پسر داشتم لشکری

جهاندار و بر هر سری افسری

فردوسی
 
 
۱
۱۱
۱۲
۱۳
sunny dark_mode