گنجور

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۲ - ستایش خرد

 

خرد چشم جان است چون بنگری

تو بی‌چشم شادان جهان نسپری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۸ - گفتار اندر فراهم آوردن کتاب

 

چه گونه سر آمد به نیک اختری

بر ایشان همه روز گُند آوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیومرث » بخش ۲

 

سپاهی دد و دام و مرغ و پری

سپهدار پرکین و کنداوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱

 

زمانه بر آسود از داوری

به فرمان او دیو و مرغ و پری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۲

 

همان گاو دوشابه فرمانبری

همان تازی اسب گزیده مری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۴

 

از ایران و از تازیان لشکری

گزین کرد گرد از همه کشوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲

 

یکی گفت ما را به خوالیگری

بباید بر شاه رفت آوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

تو داری جهان زیر انگشتری

دد و مردم و مرغ و دیو و پری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷

 

همی زین فزون بایدم لشکری

هم از مردم و هم ز دیو و پری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷

 

تو شاهی و گر اژدها پیکری

بباید بدین داستان داوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۱

 

سه مرد سرافراز با لشکری

فراز آمدند از دگر کشوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۹

 

سخن شد پژوهنده از هردری

ز شاهی و از تاج هر کشوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۹

 

شوم سوی دژبان به پیغمبری

نمایم بدو مهر انگشتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲۰

 

همم داد دادی و هم داوری

همم تاج دادی هم انگشتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۲

 

زمان تا زمان پیش من بگذری

به حجره درآیی به من ننگری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۳

 

که با اهرمن جفت گردد پری

که مه تاج بادت مه انگشتری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۴

 

پس از نوذر و سام و هر مهتری

گرفتند شادی ز هر کشوری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۰

 

یکی کم شود باز چون بشمری

همان سی بود باز چون بنگری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۸

 

کنون نو شود در جهان داوری

چو موسی بیاید به پیغمبری

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱

 

برون رفت با خلعت نوذری

چه تخت و چه تاج و چه انگشتری

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴۹
sunny dark_mode