گنجور

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵۹ - حکایت

 

قضا باز دولت بد اندر هوا

که تا خود نمایند سلطان که را

صغیر اصفهانی
 

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - در نکوهش نوع بشر

 

اگر پشه ای بودم اندر هوا؟

اگر اشتری بودم اندر چرا؟

میرزاده عشقی
 
 
۱
۴۱
۴۲
۴۳