گنجور

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲

 

فریدون پیامم بدین گونه داد

تو پاسخ گزار آنچه آیدت یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲

 

ازین در سخن هر چه دارید یاد

سراسر به من بر بباید گشاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۴

 

سوی خانه رفتند هر سه چوباد

شب آمد بخفتند پیروز و شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۵

 

نشستند هر سه به آرام و شاد

چنان مرزبانان فرخ نژاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۶

 

بفرمود پس تا زبان برگشاد

شنیده سخن سر به سر کرد یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۰

 

سخن را چو بشنید پاسخ نداد

همان گفتن آمد همان سرد باد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۲

 

همان کز جهان آفرین کرد یاد

ببخشود و دیده بدو باز داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۴

 

چپ لشکرش را بگرشاسپ داد

ابر میمنه سام یل با قباد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۴

 

طلایه به پیش اندرون چون قباد

کمین ور چو گرد تلیمان نژاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۴

 

اگر دختر آمد ز ایرج نژاد

ترا تیغ و کوپال و جوشن که داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۷

 

ز زین برگرفتش بکردار باد

بزد بر زمین داد مردی بداد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۸

 

نخست از جهان آفرین کرد یاد

خداوند خوبی و پاکی و داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۸

 

به نامه درون این سخن کرد یاد

هیونی برافگند برسان باد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۹

 

به بیگانه بر مهر خویشی نهاد

بداد از گزافه سر و دژ به باد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲۰

 

جهانا سراسر فسوسی و باد

بتو نیست مرد خردمند شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱

 

چو دیهیم شاهی به سر بر نهاد

جهان را سراسر همه مژده داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

پسر چون ز مادر بر آن گونه زاد

نکردند یک هفته بر سام یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

چو اندر هوا شب علم برگشاد

شد آن روی رومیش زنگی نژاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

بدان آگهی شد منوچهر شاد

بسی از جهان آفرین کرد یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

منوچهر برگاه بنشست شاد

کلاه بزرگی به سر برنهاد

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۱۶۳
sunny dark_mode