گنجور

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۶ - در آفرینش ماه

 

بدینسان نهادش خداوند داد

بود تا بود هم بدین یک نهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر

 

حکیم این جهان را چو دریا نهاد

بر انگیخته موج از او تندباد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۸ - گفتار اندر فراهم آوردن کتاب

 

یکی پهلوان بود دهقان نژاد

دلیر و بزرگ و خردمند و راد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۹ - داستان دقیقی شاعر

 

بدان خوی بد جان شیرین بداد

نبد از جوانیش یک روز شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

بیاراست روی زمین را به داد

بپردخت از آن تاج بر سر نهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

جهان بی‌سر و تاج خسرو مباد

همیشه بماناد جاوید و شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیومرث » بخش ۱

 

که بود آن که دیهیم بر سر نهاد

ندارد کس آن روزگاران به یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » هوشنگ » بخش ۱

 

جهاندار هوشنگ با رای و داد

به جای نیا تاج بر سر نهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » هوشنگ » بخش ۲

 

که او را فروغی چنین هدیه داد

همین آتش آنگاه قبله نهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱

 

چو این کرده شد ساز دیگر نهاد

زمانه بدو شاد و او نیز شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۴

 

کی اژدهافش بیامد چو باد

به ایران زمین تاج بر سر نهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲

 

کنون کُرد از آن تخمه دارد نژاد

که ز آباد ناید به دل برش یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

گر این راز با من بباید گشاد

و گر سر به خواری بباید نهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

بدو گفت پردخته کن سر ز باد

که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳

 

هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد

نیامد گه پرسش و سرد باد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴

 

خجسته فریدون ز مادر بزاد

جهان را یکی دیگر آمد نهاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶

 

ز طهمورث گرد بودش نژاد

پدر بر پدر بر همی داشت یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۸

 

همی رفت منزل به منزل چو باد

سری پر ز کینه دلی پر ز داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۲

 

ز بالا چو پی بر زمین برنهاد

بیامد فریدون به کردار باد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲

 

که ما نیز نام سه فرخ نژاد

چو اندر خور آید نکردیم یاد

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۱۶۳
sunny dark_mode