گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۲

 

هیچ نیکو نبود هرگز بدهیچ خر آن نبود هرگز حر
پشت کس را نکند ز آب تهیتا شکمشان نکنی از نان پر


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - در مدح امیر یوسف بن ناصرالدین

 

کاشکی کردمی از عشق حذریا کنون دارمی از دوست خبر
ای دریغا که من از دست شدمنوز ناخورده تمام از دل بر
چون توان بود برین درد صبورچون توان برد چنین روز به سر
عشق با من سفری گشت و بماندمونس من به حضر خسته جگر
دور بودن زچنان روی، غمیستهر چه دشوارتر و هر چه بتر
پیک غزنین نرسیده‌ست […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی سیستانی