گنجور

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۲ - در مدح ناصرالدین طاهر و تهنیت رمضان و تحویل حمل

 

سایه افکند مه روزه و روز تحویلروز مسعود مبارک مه میمون جلیل
سایه‌ای نه که شود از رخ خورشید خجلسایه‌ای نه که بود بر در خورشید ذلیل
سایه‌ای کز مدد مد سوادش دادستدست کحال قضا دیدهٔ دین را تکحیل
سایه‌ای کز طرف دامن فضلش دارنددوش خورشید ردا تارک گردون اکلیل
هر دو فرخنده و میمون و مبارک بادندچه مه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۴

 

مرو مایل به قد تست چه حاجت به دلیل
همه دانند که الجنس الی الجنس یمیل
آن خط سبز و لب لعل کزان سیری نیست
سبزی خوان خلیل است و نمکدان خلیل
مینماید رخت افروخته تر از سر زلف
چون چراغی که در او نور فزاید ز فتیل
روشن است از مه ما خانقه امشب صوفی
شمع بنشان به کناری و رها […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی