گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵

 

روزگار ای بزرگ چاکر تست

هست از آن سوی تو قرار مرا

دامن من ز دست او بستان

به دگر چاکری سپار مرا

شاعران را مدار مجلس تست

[...]

سنایی
 

وطواط » ترجیعات » شمارهٔ ۳ - در مدح ملک اتسز

 

نام و نان داد شهریار مرا

خدمتش کرد بختیار مرا

از سحاب مکارمش بشکفت

بخزان اندرون بهار مرا

وز عطای یمین او بفزود

[...]

وطواط
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۵ - شکایت کردن هفت مظلوم

 

در خزان داده نوبهار مرا

وز پدر مانده یادگار مرا

نظامی
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۷ - پیغام دوم شب برای روز

 

قله این بلند طارم را

یعنی این قلعه چهارم را

حکیم نزاری
 

اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۲

 

چمن جلوه کن غبار مرا

سبز کن باغ انتظار مرا

دل و یادش خدا نگهدارد

در طلسم خزان بهار مرا

عشق دیوانه خوش تماشایی است

[...]

اسیر شهرستانی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۲۳

 

ایکه کشتی ز انتظار مرا

آمدی وقت احتضار مرا

توگلی، گل ز خار ناچار است

گرد خود گیرهم چو خار مرا

اختیاری به کار خویشم بود

[...]

میرزا حبیب خراسانی
 
 
sunny dark_mode