گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر

 

ای من آن روباهِ صحرا، کز کمین

سر بریدندش برای پوستین،

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان

 

گه چنین بنماید و گه ضد این

جز که حیرانی نباشد کار دین

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۶ - متابعت نصاری وزیر را

 

اسپ جانها را کند عاری ز زین

سر النوم اخ الموتست این

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۲ - تخلیط وزیر در احکام انجیل

 

در یکی گفته که عجز خود مبین

کفر نعمت کردنست آن عجز هین

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۴ - بیان خسارت وزیر درین مکر

 

روح می‌بردت سوی چرخ برین

سوی آب و گل شدی در اسفلین

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۴ - بیان خسارت وزیر درین مکر

 

آن گمان‌انگیز را سازد یقین

مهرها رویاند از اسباب کین

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۳۰ - نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت

 

روی در دیوار کن تنها نشین

وز وجود خویش هم خلوت گزین

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۴۰ - عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود

 

ز آتش شهوت نسوزد اهل دین

باقیان را برده تا قعر زمین

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۴۳ - جواب گفتن شیر نخچیران را و فایدهٔ جهد گفتن

 

مردم نفس از درونم در کمین

از همه مردم بتر در مکر و کین

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۳ - رسیدن خرگوش به شیر

 

نیم خرگوشی که باشد که چنین

امر ما را افکند او بر زمین

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۲۶
sunny dark_mode