گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۵۵ - استدعاء آن مرد از موسی زبان بهایم با طیور

 

گفت موسی یا رب این مرد سلیم

سخره کردستش مگر دیو رجیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۶۶ - جواب حمزه مر خلق را

 

مار کی ماند عصا را ای کلیم

درد کی ماند دوا را ای حکیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۲۰۷ - جواب طعنه‌زننده در مثنوی از قصور فهم خود

 

نه بگیرم گفت و پند آن حکیم

دل نگردانم بهر طعنی سقیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۹ - غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا را

 

از پی آن گفت حق خود را علیم

تا نیندیشی فسادی تو ز بیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۹ - غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا را

 

اسم مشتقست و اوصاف قدیم

نه مثال علت اولی سقیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۹ - غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا را

 

سرد بود آن باد یا گرم آن علیم

نیست غافل نیست غایب ای سقیم

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷