گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷۴ - در بیان خبر دادن از جلوۀ ظهور مولوی رومی قدس سره

 

طعن کم زن ای تو شیطان رجیم

تو لقا را دان چو رحمن رحیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

من درین پستی درین دردم مقیم

تا همین دردم بود فردا ندیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

گر سیاه آمد مرا رنگ گلیم

تو سپیدش کن چو مویم ای کریم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

چون درآید وقت آن وقت ای کریم

تو مرا قوت ده آن وقت ای عظیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۴ - فی نعت الرسول صلی اللّه علیه و سلم

 

نه پیمبر گفت اگر اکنون کلیم

زنده بودی پیروم بودی مقیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۹ - فی فضیلة امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه

 

خشت میزد او و قیصر دل دو نیم

دور ازو بر سنگ میزد سر ز بیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۲۴ - الحكایة و التمثیل

 

گر زر سخته دهد مرد کریم

گرچه موزون باشد آن باشد سلیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳۳ - الحكایة ‌و التمثیل

 

گر شدی هر قطرهٔ در یتیم

هر یتیمی مصطفا بودی مقیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دوم » بخش ۱ - المقالة الثانیه

 

من که عالم خردلیم آید مقیم

هر نفس را خر دلی آیم ز بیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سوم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

بود اندر عهد موسی کلیم

برخ اسود بیدلی با دل دو نیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش پنجم » بخش ۹ - الحكایة و التمثیل

 

ماندهٔ در قید رسوائی مقیم

هیچ کس نفروشدت نانی بسیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش ششم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

بود گاو پیر زالی دل دو نیم

روز و شب درمانده با مشتی یتیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هفتم » بخش ۸ - الحكایة و التمثیل

 

پیر رفت و پیش اوبنهاد سیم

شاه شد در خشم و گفتش ای لئیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هفتم » بخش ۸ - الحكایة و التمثیل

 

هیچ مسجد نیست و بازار ای سلیم

کز برای تو نمیخواهند سیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش نهم » بخش ۵ - الحكایة و التمثیل

 

غافلی برخاست پنداشت آن سلیم

کانکه عاشق نیست کاریست آن عظیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دهم » بخش ۵ - الحكایة و التمثیل

 

کرد مجنون یاد سوگندی عظیم

گفت تا در کوی او گشتم مقیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش یازدهم » بخش ۱ - المقالة الحادیة عشر

 

بر جگر آبم نماند و در جحیم

یا همه زقّوم یابم یا حمیم

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
sunny dark_mode