گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۳ - در نکوهش مفتی می‬فرماید

 

رشوت بسیار و زرهای یتیم

در نهانی گیرد او از روی بیم

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۳ - در نکوهش مفتی می‬فرماید

 

شش هزاری داشت نقره آن یتیم

گفت حق داده مرا خوان نعیم

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۶ - ***

 

چون محمد گر بود اسمش رویم

بر سر ارباب عرفان بود غیم

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۵۳ - تمثیل در فرستادن عقل و حیا و علم از حضرت عزت بحضرت آدم (ع)

 

تا بتو باشند خود یار وندیم

هم بتو باشند در معنی مقیم

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۶۵ - در پند پدر فرزند را

 

هر که پندم را بداند چون حکیم

کار او گردد به عالم مستقیم

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۶
sunny dark_mode