گنجور

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » خطاب خالق با داود

 

ناگزیر تو منم، این حلقه گیر

یک نفس غافل مباش ای ناگزیر

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی معرفت » بیان وادی معرفت

 

لاجرم چون مختلف افتاد سیر

هم روش هرگز نیفتد هیچ طیر

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ

 

از شما آخر چه خیزد جز زحیر

بازپس‌گردید ای مشتی حقیر

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » ...

 

داشت آن خسرو یکی عالی وزیر

در بزرگی خرده دان و خرده گیر

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » ...

 

خونیی آورد از زندان وزیر

بازکردش پوست از تن همچوسیر

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی‌وصف حاله » سال پیری راهبر از روحانیانی که نقد از هم می‌ربودند

 

مانده‌ام از دست خود در صد ز حیر

دست من ای دست گیر من تو گیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۳ - در نعت شاه اولیا علی علیه السلام

 

گفت با آدم خدا که برمگیر

گندم و درعالم جان تو ممیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴ - در نعت اولاد مرتضی علیهم السلام که قرةالعین رسولند

 

کای الها جرم ما برما مگیر

وز گناهان گذشته در پذیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴ - در نعت اولاد مرتضی علیهم السلام که قرةالعین رسولند

 

هست امام جن و انس و وحش و طیر

این سخن باور ندارد مرد غیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۶ - حدیثی منقول از شیخ نجم الدین کبری خوارزمی

 

نی همی گوید که راه او بگیر

ز آنکه در عالم ندارد او نظیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۲ - اشاره به حدیث غدیرخم

 

حق تعالی گفت درخمّ غدیر

با رسول الله ز آیات منیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۶ - ***

 

یوسف اسباط یا یعقوب پیر

نهر جوری آنکه بود او بی‌نظیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۶ - ***

 

ور شوی در رتبه چون شیخ کبیر

در میان اهل عرفان بی نظیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۷ - نقل سخنی از شیخ عبدالله خفیف شیرازی معروف بشیخ کبیر

 

این سخن نقلست از شیخ کبیر

آنکه در آفاق بوده بی‌نظیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۷ - نقل سخنی از شیخ عبدالله خفیف شیرازی معروف بشیخ کبیر

 

آنگهی گوید طریق ما بگیر

تا نگردی تو در این عالم اسیر

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۴۵