گنجور

عطار » مصیبت نامه » بخش دوم » بخش ۱ - المقالة الثانیه

 

ای بیک دم زنده کرده عالمی

پس مرا هم زنده گردان ازدمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سوم » بخش ۱ - المقالة الثالثه

 

ور عنان باد پیچی یک دمی

کی نسیم خوش جهد در عالمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهارم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

از درونت چون برآید آندمی

این جهانت آن جهان گردد همی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش پنجم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

گفت هر روز ازملایک عالمی

سوخته گردد ز نور حق همی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هشتم » بخش ۶ - الحكایة و التمثیل

 

نیستت پروای ریش خود دمی

همچنین مردار خواهی شد همی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هشتم » بخش ۷ - الحكایة و التمثیل

 

هرکرا پروای خود نبود دمی

هرگزش پروای حق باشد همی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش یازدهم » بخش ۵ - الحكایة و التمثیل

 

تا که یک عاقل برآرد یک دمی

جاهلان خوردند در هم عالمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دوازدهم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

گر در این میدان کشندت یک دمی

برتو تابد از تحیر عالمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دوازدهم » بخش ۸ - الحكایة و التمثیل

 

مینیابم آنچه میجویم همی

وین طلب ساکن نمیگردد دمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دوازدهم » بخش ۱۰ - الحكایة و التمثیل

 

درد می‌باید ترا در هر دمی

اندکی نه عالمی در عالمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سیزدهم » بخش ۱ - المقالة الثالثة عشره

 

تو بحق چشم و چراغ عالمی

این جهان را وان جهان را محرمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهاردهم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

گرچه بسیاری نمایی رستمی

نیست ممکن از مخنث محکمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هجدهم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

نه طمع دارم بکس هرگز دمی

نه مرا در چشم آید عالمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیستم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

گرچه پنداری که پیر عالمی

در ره عشق از چنین طفلی کمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و دوم » بخش ۵ - الحكایة ‌و التمثیل

 

گفت هر جائی که میرفتم دمی

جمله میگفتند حق بدهد همی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و سوم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

گفت بیچاره چه سازد آدمی

یا دلست او یا گلست او از زمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و سوم » بخش ۶ - الحكایة و التمثیل

 

گفت سیرم از عبودیت همی

وز ربوبیت بمن نرسد دمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و چهارم » بخش ۷ - الحكایة و التمثیل

 

تو نه‌ای میری اسیری دایمی

زانکه محکومی بحق نه حاکمی »

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و هفتم » بخش ۶ - الحكایة و التمثیل

 

این چه با من میکنی در هر دمی

می برآید از دلت آخر همی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و هشتم » بخش ۱ - المقالة الثامنة و العشرون

 

طی شود هم آسمان و هم زمی

وز تو موئی را نخواهد بد کمی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۲
sunny dark_mode