گنجور

اقبال لاهوری » رموز بیخودی » بخش ۹ - رکن دوم: رسالت

 

رونق از ما محفل ایام را

او رسل را ختم و ما اقوام را

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پس چه باید کرد؟ » بخش ۳ - خطاب به مهر عالمتاب

 

از نوائی پخته سازم خام را

گردش دیگر دهم ایام را

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پس چه باید کرد؟ » بخش ۴ - حکمت کلیمی

 

پخته سازد صحبتش هر خام را

تازه غوغائی دهد ایام را

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پس چه باید کرد؟ » بخش ۱۲ - حرفی چند با امت عربیه

 

مرد صحرا ! پخته تر کن خام را

بر عیار خود بزن ایام را

اقبال لاهوری
 
 
۱
۲
۳