گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۱۲۲ - بیان این خبر کی الکذب ریبة والصدق طمانینة

 

چون ز دکان و مکاس و قیل و قال

در فریب مردمت ناید ملال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۱۲۲ - بیان این خبر کی الکذب ریبة والصدق طمانینة

 

هیچ من از جا نرفتم زین خیال

تو به یک خوابی بیایی بی‌ملال

مولانا
 
 
۱
۱۳
۱۴
۱۵
sunny dark_mode