گنجور

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » هفدهم

 

ای گذر کرده ز حال و از محال

رفته اندر خانهٔ فیه رجال

ای بدیده روی وجه‌الله را

کین جهان بر روی او باشد چو خال

خال را حسنی بود از رو بود

[...]

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۵ - ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند

 

ای لقای تو جواب هر سؤال

مشکل از تو حل شود بی‌قیل‌وقال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۷ - قصهٔ دیدن خلیفه لیلی را

 

جان همه روز از لگدکوب خیال

وز زیان و سود وز خوف زوال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۷ - قصهٔ دیدن خلیفه لیلی را

 

خفته آن باشد که او از هر خیال

دارد اومید و کند با او مقال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۲ - تخلیط وزیر در احکام انجیل

 

از نظر چون بگذری و از خیال

کشته باشی نیم شب شمع وصال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۴۸ - باز ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر جهد

 

کرد وصف مکر‌هاشان ذوالجلال

لتزول منه اقلال الجبال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۵۱ - مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل

 

روبه و آهو و خرگوش و شغال

جبر را بگذاشتند و قیل و قال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۷ - طعنهٔ زاغ در دعوی هدهد

 

از ادب نبود به پیش شه مقال

خاصه خودلاف دروغین و محال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۵ - مضرت تعظیم خلق و انگشت‌نمای شدن

 

ورنه چون لطفت نماند وین جمال

از تو آید آن حریفان را ملال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰۳ - بقیهٔ قصهٔ پیر چنگی و بیان مخلص آن

 

معصیت ورزیده‌ام هفتاد سال

باز نگرفتی ز من روزی نوال

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۱۵
sunny dark_mode