گنجور

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

چند نالم بر درت؟ در باز کن

یک دمم با خویشتن دمساز کن

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی فقر » گفتار مردی صوفی با کسی که او را قفا زد

 

هرچ داری یک یک از خود بازکن

پس به خود در خلوتی آغاز کن

عطار
 

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۴ - بردن صبا نامۀ بلبل پیش گل وعاشق شدن او

 

باخودش یک لحظه صاحب راز کن

آنگهی شعرمرا آغاز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲ - نعت سید عالم علیه السلام

 

از زمین و از زمان پرواز کن

دیدهٔ اسرار معنی باز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۶ - در علو مرتبه انسان

 

از زبور عشق سر آغاز کن

پرّ و بال مرغ معنی باز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۶ - در علو مرتبه انسان

 

هر زمان وصفی دگر آغاز کن

هر نفس سازی دگر برساز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۹ - در صفت كتاب گوید

 

چشم دل را بر یقینت باز کن

مجلسی دیگر ز نو آغاز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۹ - در صفت كتاب گوید

 

دیدهٔ اسرار بین را باز کن

آنچه میدانی ز سر آغاز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۰ - آغاز كتاب اشترنامه

 

چند خفسی خیز و ره را ساز کن

یک زمان اندر یقین پرواز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۵ - جواب عیسی علیه السلام سبیحون را

 

با ابوبکر و عمر آن راز کن

دیدهٔ ایشان بکلی باز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۴ - رسیدن سالک با پرده چهارم

 

بگذر ای دل پرده از خود باز کن

اوستاد خرقه را آواز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

چندسازی پرده پرده باز کن

یک دمم در پرده هم آواز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

پرده از رخ یک زمانی باز کن

یک نفس در پردهام همراز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

مستی رمز حقیقی باز کن

این زمان رمز رموزم راز کن

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

ای دل آغاز یقین آغاز کن

پرده از روی حقیقت باز کن

عطار
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۵ - جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او

 

چون چنین شد ابتهال آغاز کن

ناله و تسبیح و روزه ساز کن

مولانا
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode