گنجور

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی استغنا » بیان وادی استغنا

 

گر دو عالم شد همه یک بارنیست

در زمین ریگی همان انگار نیست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » ...

 

بعد ازین کس واقف اسرار نیست

زانک اینجا موضع اغیار نیست

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی‌وصف حاله » گفتار شبلی که پس از مردن به خواب جوانمردی آمد

 

وانک او را دیدهٔ خون‌بار نیست

گو برو کو را بر ما کار نیست

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۲۳ - رفتن سیّد کاینات بمنزل سلمان فارسی و نزول سورۀ هل اتی

 

پس نبی گفتا کسی را بار نیست

در درون خانه خود اغیار نیست

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۶۳ - در نصیحت و موعظه و تنبیه و خطاب قائم الولایه نمودن فرماید

 

هیچکس از ظلم برخوردار نیست

ظلم را با دین و ایمان کار نیست

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۸۰ - تنبیه در آنکه از غیرببری و بخود روی آوری تا درحجاب نمیری

 

هر که دنیا دار شد او یار نیست

در دو عالم خود ازو آثار نیست

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۸۰ - تنبیه در آنکه از غیرببری و بخود روی آوری تا درحجاب نمیری

 

هر که دنیا دار شد عطّار نیست

در معانی واقف اسرار نیست

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۸۰ - تنبیه در آنکه از غیرببری و بخود روی آوری تا درحجاب نمیری

 

هر که دنیا دار شد دیندار نیست

او درون کلبهٔ عطّار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش اول » بخش ۶ - الحكایة و التمثیل

 

زانکه آنجا جهد را مقدار نیست

گنج را جز گنج کس بر کار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهارم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

زین جهان تا آن جهان بسیار نیست

جز دمی اندر میان دیوار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش پنجم » بخش ۵ - الحكایة و التمثیل

 

کار باید کرد مرد کار نیست

ورنه تا آب از تو ره بسیار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هفدهم » بخش ۶ - الحكایة و التمثیل

 

هرکه او در دیدهٔ خود خار نیست

با گل غیب خدایش کار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و ششم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

گفت پیغامبر که او را بار نیست

گو برو کو را بر من کار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و هشتم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

خلق را گر اندک و بسیار نیست

از غم معشوق بهتر کار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سیهم » بخش ۹ - الحكایة و التمثیل

 

هرکه او خواهان درد کار نیست

از درخت عشق برخوردار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و دوم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

هرکه او در عشق آتش بار نیست

ذرهٔ با سر عشقش کار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و چهارم » بخش ۶ - الحكایة و التمثیل

 

مصطفی گفتش که وقت کار نیست

طفل را در جمع پذرفتار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و پنجم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

کای مخنث گوهر اینجا بار نیست

عشق حق را با مخنث کار نیست

عطار
 
 
۱
۲
۳
۶