گنجور

 
شاطر عباس صبوحی

دلبرا بر روی ماهت این پریشان موست داری؟

سُنبل تر، یا سمن، یا زلف عنبربوست داری؟

قامت است این، یا بود شمشاد، یا باشد صنوبر

یا که سرو بوستانی، یا قد دلجوست داری؟

این هلال ماه گردون است، یا شمشیر برّان

یا خط قوس قزح، یا قبلهٔ ابروست داری؟

این دو ترک مست خونریز است یا آهوی وحشی

یا دو بادام سیه، یا نرگس جادوست داری؟

این مرا اقبال باشد، یا تو را برگشته مژگان

یا سنان گیسوان، یا خنجر برزوست داری؟

افعی زلفت فکنده مهره‌ای در گوشهٔ لب

خال مشکین یا لب آب بقا هندوست داری؟

حقّهٔ یاقوت، یا قوت روان، یا شهد و شکّر

غنچه بشکفت از لبت، یا این گل شب‌بوست داری؟

ای صبوحی می‌چکد از خامه‌ات دُر یا که لؤلؤ

یا به وصف خوبرویان طبع افسون‌گوست داری؟