گنجور

 
امیر شاهی

شبی که کوی تو ما را مقام خواهد بود

زمانه تابع و گردون به کام خواهد بود

زوال دولت پیر مغان مجو ای شیخ

که ظل عالی او مستدام خواهد بود

همه بضاعت خود عرضه میکنند آنجا

قبول حضرت او تا کدام خواهد بود

کنون که جان جهانی، کرشمه ای میکن

مگو که دولت خوبی مدام خواهد بود

سریر سلطنت ار جا دهند شاهی را

سگان آن سر کو را غلام خواهد بود

 
sunny dark_mode