گنجور

 
شاهدی

وصف کمال حسن تو ورد دوام ماست

ذکر لب تو لذت شرب مدام ماست

ما خاک کوی دوست به جنت نمی‌دهیم

کوی نگار روضهٔ دارالسلام ماست

ای باد به کوی نگارم گذر کنی

رو با صفا که کعبه و بیت الحرام ماست

در ورطهٔ مشاهده کس چو نیست بار

آن جای حیرتست نه جاه مقام ماست

ای شاهدی ز ما مطلب رنگ و نام

ناموس و ننگ باشد و دیوانه نام ماست

 
sunny dark_mode