گنجور

 
سنایی

ای مجلس تو چو بخت نیک اصل طرب

وین در سخنهات چو روز اندر شب

خورشید سما را چو ز چرخست نسب

خورشید زمینی و چو چرخی چه عجب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode