گنجور

 
مسعود سعد سلمان

دیبا به رخی بتا و زیبا به سلب

الماس به غمزه و تریاک به لب

خواهی که چو روز روشنی گیرد شب

برکش ز رخ آن ریشه دستار قصب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode