گنجور

 
سنایی

روز از دو رخت به روشنی ماند عجب

آن مقنعهٔ چو شب نگویی چه سبب

گویی که به ما همی نمایی ز طرب

کاینک سر روز ما همی گردد شب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode