گنجور

 
صامت بروجردی

به گوش خلق ز بس شد ز باد غفلت پر

نهیب مرگ بود چون نوای زنگ شتر

چنان نجاست طول عمر سرایت کرد

که قلب شسته نگردد ز آب جاری و کر

هر آنچه آیت تنبیه حق کند ظاهر

بود حکایت گاو و خر و جو و آخر

رست چون «کذبت قوم لوط بالنذر» است

مشاهدات پیا پی و بینات زیر

چون در زمان محمدعلی شه قاجار

جریده عمل خلق شد ز عصیان پر

به گوش مردم سیلاخوری ز زلزله شد

پی نصیحت و ارشاد حلقه زد بر در

که از خرابی او تا هزار سال دگر

کنند یاد چه هنگامه ثمود و نذر

رقم نمود به تاریخ این بلا (صامت)

بود ز زلزله ویرانه کل سیلاخور