گنجور

 
سحاب اصفهانی

گر سر انکار قتل چون منی دارد زننگ

به که در محشر گواه خود کند قاتل مرا

ضعفم افزون باد یا رب در شب هجران (سحاب)

زآنکه فارغ کرد از این افغان بیحاصل مرا

بیش از اینم طاقت بیداد نبود چون کنم

گه از جورش رهاند خسرو عادل مرا

شه نشان فتحعلی شاه آنکه بنوازد (سحاب)

با هزاران جرم باز از رحمت شامل مرا