گنجور

 
صغیر اصفهانی

هر که داند نقطهٔ خال ترا تفسیر چیست

داند اول نقش لوح از خامهٔ تقدیر چیست

غیر آن کز خط مشکین تو درس عشق خواند

کس نداند نقطهٔ خال ترا تفسیر چیست

ترک چشمت گر نخواهد خون مردم ریختن

در کفش ز ابرو و مژگان این کمان، تیر چیست

ایکه گوئی عشق یارت از دو عالم بازداشت

این چنین رفته است تقدیرم بگو تدبیر چیست

گشته ام عمریست بی زنجیر اسیر او بلی

جذبه عشق ار کمند دل شود زنجیر چیست

معنی اندر صورت انسان بود عشق ای پسر

گر نداری عشق پس فرق تو با تصویر چیست

جز گرفتار سر زلف شب آسایی صغیر

کس نمی‌داند ترا این ناله شبگیر چیست

 
sunny dark_mode