گنجور

 
صفی علیشاه

شنو ز اعیان ثابت اصطلاحی

ز صوفی گر که خود ز اهل صلاحی

خود اعیان عالم علم الهی است

که عین ممکنات آنجا کماهی است

بود مظبوط در بحر الحقایق

بهر جا شرح اعیان با دقایق

 
sunny dark_mode