گنجور

 
صفی علیشاه

افق باشد مبین اندر بدایت

مقام قلب را اما نهایت

یکی زاعلی افق بشنو تو مشروح

بود آن منتهای رتبه روح

الوهیت در اینجا جلوه گر شد

مقام واحدیت پرده در شد

رسد چون سیر قلبت بر نهایت

افق بینی مبین آنجا به آیت

رسد ور بر نهایت سیر روحت

افق اعلا شود اندر فتوحت

 
sunny dark_mode