گنجور

 
صفی علیشاه

یکی از معنی اعراف بشنو

مقام و رتبه اشراف بشنو

خود آنرا مطلع ار خوانی تمام است

شهود حق مطلق را مقام است

شهود وجه حق در کل اشیاء

که چون گشته بهر وصفی هویدا

رجال یعرفون را در نبی خوان

که این تحقیق گردد بر تو آسان

 
sunny dark_mode