گنجور

 
سعیدا

صبحدم شیری که مهر دایه ام در کام ریخت

خون دل شد شام غم از دیده ام ایام ریخت

سرخ ناگردیده ریزد خون دل را دل به زور

حیف این می را که از خم ساقی ما خام ریخت

ساقی بزم طرب تا عقل دوراندیش شد

رنگ مینا را شکست و آبروی جام ریخت

آسمان هر مایهٔ نازی که پیدا کرده بود

جمله را یکبارگی در پای این اندام ریخت

آسمان، کوکب نما کی بود دست قدرتش؟

دامنی از داغ ما پر کرد و بر این بام ریخت

دوش بر حال شهیدان گریه اش دانی چه بود

بر دماغ آشفتگانش روغن بادام ریخت

دیدن ذاتش سعیدا درخور این دیده نیست

در خیال او پر اندیشه از اوهام ریخت