گنجور

 
سعیدا

مروت های گردون جور و احسانش ستم باشد

غم اول لقمهٔ این [خوان و] الوانش الم باشد

حصیر کهنه را قیمت دل درویش می داند

سفال باده در دست سبوکش جام جم باشد

خیالم را ز عالم برده بیرون سرمه سا چشمی

که تعلیم غزال اول به طفل خویش، رم باشد

چو نیت ناقص آید خیر هم کی در حساب آید؟

هزار افتد ز اعدادش اگر یک نقطه کم باشد

مکن حرف چه و چون خدمت بیچون غنیمت دان

سعیدا از حیات باقیت گر نیم دم باشد