گنجور

 
سعدی

هر که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند که داناست، بدانند که نادان است.

چون در آید مِه از تویی به سخن

گر چه به دانی، اعتراض مکن