گنجور

 
سعدی

مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت: نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت.

مکن نماز بر آن هیچکس که هیچ نکرد

که عمر در سرِ تحصیلِ مال کرد و نخورد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode