گنجور

باب ششم در قناعت

 
سعدی
سعدی » بوستان » باب ششم در قناعت
 

سر آغاز

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت در مذلت بسیار خوردن

حکایت

حکایت در عزت قناعت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت مرد کوته نظر و زن عالی همت

حکایت

حکایت

گفتار در صبر بر ناتوانی به امید بهی

حکایت در معنی آسانی پس از دشواری