گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
رودکی سمرقندی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع پروین ز سرشک دیده بر جامه نهم مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «م» است.

دسترسی سریع به حروف

ت | د | ر | ز | گ | ل | م | ن | و | ه | ی

ت

رباعی شماره ۱: در رهگذر باد چراغی که تراست

رباعی شماره ۲: با آن که دلم از غم هجرت خونست

رباعی شماره ۳: جایی که گذرگاه دل محزونست

رباعی شماره ۴: دل خسته و بستهٔ مسلسل موییست

رباعی شماره ۵: تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت

رباعی شماره ۶: چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت

رباعی شماره ۷: ...

د

رباعی شماره ۸: بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد

رباعی شماره ۹: زلفش بکشی شب دراز اندازد

رباعی شماره ۱۰: چون روز علم زند به نامت ماند

رباعی شماره ۱۱: جز حادثه هرگز طلبم کس نکند

رباعی شماره ۱۲: ...

رباعی شماره ۱۳: نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود

ر

رباعی شماره ۱۴: آمد بر من، که؟ یار، کی؟ وقت سحر

رباعی شماره ۱۵: هان! تشنه جگر، مجوی زین باغ ثمر

ز

رباعی شماره ۱۶: چون کشته ببینی‌ام، دو لب گشته فراز

گ

رباعی شماره ۱۷: در جستن آن نگار پر کینه و جنگ

ل

رباعی شماره ۱۸: بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل

م

رباعی شماره ۱۹: واجب نبود به کس بر، افضال و کرم

رباعی شماره ۲۰: یوسف رویی، کزو فغان کرد دلم

رباعی شماره ۲۱: در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم

رباعی شماره ۲۲: در منزل غم فگنده مفرش ماییم

ن

رباعی شماره ۲۳: در عشق، چو رودکی، شدم سیر از جان

رباعی شماره ۲۴: دیدار به دل فروخت، نفروخت گران

رباعی شماره ۲۵: رویت دریای حسن و لعلت مرجان

و

رباعی شماره ۲۶: ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو

رباعی شماره ۲۷: ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو

ه

رباعی شماره ۲۸: چرخ کجه باز، تا نهان ساخت کجه

رباعی شماره ۲۹: ...

رباعی شماره ۳۰: زلفت دیدم، سر از چمان پیچیده

رباعی شماره ۳۱: چون کار دلم ز زلف او ماند گره

ی

رباعی شماره ۳۲: ای طرفهٔ خوبان من، ای شهرهٔ ری

رباعی شماره ۳۳: از کعبه کلیسیا نشینم کردی

رباعی شماره ۳۴: گر بر سر نفس خود امیری، مردی

رباعی شماره ۳۵: آن خر پدرت به دشت خاشاک زدی

رباعی شماره ۳۶: دل سیر نگرددت ز بیدادگری

رباعی شماره ۳۷: با داده قناعت کن و با داد بزی

رباعی شماره ۳۸: نارفته به شاهراه وصلت گامی