گنجور

 
رودکی

ای از گل سرخ، رنگ بربوده و بو

رنگ از پی رخ ربوده، بو از پی مو

گلرنگ شود، چو روی شویی، همه جو

مشکین گردد، چو مو فشانی، همه کو

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode