گنجور

 
اوحدی مراغه‌ای

شمارهٔ ۱: او ذیر و راذه دیم تارو - از بوی تو و اذصبح تارو

شمارهٔ ۲: هر کش ارادتی چش ای حور زاده بو - واخورم کرم همیشه که بختش وراذه بو

شمارهٔ ۳: هردم ای دل بکمند غم یاری در کو - دینه ویبو و بسوادی نگاری در کو

شمارهٔ ۴: سر ترسم که پابند هوای تو نبو - دل نشو کرت که خاک کف پای تو نبو

شمارهٔ ۵ - قطعه: سوی دونان بردو نان چرا کنم خدمت؟ - سنان خورم به ازین نان زنان ازینان به