گنجور

 
اوحدی

هردم ای دل بکمند غم یاری در کو

دینه ویبو و بسوادی نگاری در کو

پر کر تو دل م کرد زنه ساده دلیر

این ونینه و ترش کن که بکاری در کو

پند گیر و دلم انبار لفتن زتن ار

مرد عاقل بنبوتا که بکاری در کو

مای شوخ ندارن ارد بخاره و خود

محنتی بو که پیاده بسواری در کو

نپسندد سر زلفش که کرو دل‌ها صید

گرنه هر لحظه بان دام هزاری در کو

ارجه رس کرشه لشین دل و کوشم در هو

مکر ابروش و امن کوشه و ذاری در کو

اوحدی رنج بکر برت اگرت کامی کو

عاشقی سعی بکر بو که شکاری در کو

گر دلت میل بان دیم کرو کردش کرت

بو که ایرو و غلط بربکناری در کو

 
 
 
sunny dark_mode