گنجور

 
اوحدی

سوی دو نان برِ دونان چرا کنم خدمت؟

سنان خورم به ازین نان، زَنان از اینان به

چو نازِ نان ز لئیمان کشم، حذر زین نان

چو ناز نان کشم از نزد نازنینان به

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode