گنجور

 
اوحدی مراغه‌ای

سوی دونان بردو نان چرا کنم خدمت؟

سنان خورم به ازین نان زنان ازینان به

چونا زنان ز لئیمان کشم، حذر زین نان

چو نازنان کشم از نزد نازنینان به