گنجور

 
عنصری

آمد برِ من. که؟ یار. کی؟ وقت سحر

ترسنده. ز که؟ ز خصم. خصمش که؟ پدر

دادمش دو بوسه. بر کجا؟ بر لب بر

لب بد؟ نه. چه بد؟ عقیق. چون بد؟ چو شکر

 
sunny dark_mode