گنجور

قصاید

 
عمان سامانی
عمان سامانی
 

شمارهٔ ۱: به پرده بود جمال جمیل عزوجل

شمارهٔ ۲: بزرگ مایه‌ی ایجاد قادر ازلی

شمارهٔ ۳ - ایضاً: زندگانی چیست دانی؟ جان منور داشتن

شمارهٔ ۴: می‌دهی ساغر بیاد آن لب میگون مرا

شمارهٔ ۵: بریخت صاف و نشاط از خم غدیر به جام

شمارهٔ ۶: دو هفته ماه من ای لعبت بهشتی رو

شمارهٔ ۷: دایم بیاد قامت آن سرو کشمری

شمارهٔ ۸: بس فشرد از پنجه‌ی بیدادگردون،نای من