گنجور

 
عبید زاکانی
عبید زاکانی » اخلاق الاشراف
 

دیباچه

باب اول در حکمت - مذهب منسوخ

باب اول در حکمت - مذهب مختار

باب دوم در شجاعت - مذهب منسوخ

باب دوم در شجاعت - مذهب مختار

باب سوم در عفت - مذهب منسوخ

باب سوم در عفت - مذهب مختار

باب چهارم در عدالت - مذهب منسوخ

باب چهارم در عدالت - مذهب مختار

باب پنجم در سخاوت - مذهب منسوخ

باب پنجم در سخاوت - مذهب مختار

باب ششم در حلم - مذهب منسوخ

باب ششم در حلم - مذهب مختار

باب هفتم در حیاء، وفا، صدق، رحمت و شفقت - مذهب منسوخ

باب هفتم در حیاء، وفا، صدق، رحمت و شفقت - مذهب مختار