گنجور

 
نورعلیشاه

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم: سپاس بیقیاس و حمد بیحد

بخش ۲ - حکایت: مرغ خوش خط و خال در شکنج نهالی آشیان داشت و جوجه ...

بخش ۳ - حکایت: دختری را جای در هند بود چندر بدن نام بغایت خوبروی ...

بخش ۴ - حکایت: پادشاهی را غلامی بود بدیع الجمال و خوش آواز عشاق ...

بخش ۵ - حکایت: وقتی گذشتم در کلیسائی رسیدم بکاخ ترسائی دو تصویر ...

بخش ۶ - حکایت: وقتی در مشهد مقدس مسافر بودم و در کاروانسرای بیکس ...

بخش ۷ - حکایت: شنیدم دیوانه در هندوستان نه هوای باغ بودش و نه ...

بخش ۸ - حکایت در فوائد خاموشی: صاحبدلی را دیدم در محفلی نشسته و عقد صحبت با ...

بخش ۹ - حکایت در فوائد سخن: وقتی میگذشتم بشهری رسیدم ناگاه بنهری دو طایفه را ...

بخش ۱۰ - حکایت مرموزه: عارفی دید دنیا را در عالم رؤیا دختر جمیله با قامت ...

بخش ۱۱ - حکایت در فضیلت قناعت: وقتی در ارض اقدس مشهد مقدس در کاروانسرائی با ...

بخش ۱۲ - حکایت: حکیمی با حذ اقترا شنیدم که باب طبابت گشاده بود و ...

بخش ۱۳ - حکایت در نواسنجی عدالت: روزی به قبرستانی درگذر بودم و در بحر آفرینش غوطه ...

بخش ۱۴ - حکایت: صاحبدلی را شنیدم در قصر تنهائی نشسته و در آمیزش ...

بخش ۱۵ - حکایت: عنکبوتی درگوشه بام از مشقت تمام تاری چند بر ...

sunny dark_mode