گنجور

 
نورعلیشاه
 

شمارهٔ ۱: بنشینم و بی توزار گریم - برخیزم و ز انتظار گریم

شمارهٔ ۲: در کعبه و سومنات مائیم - عالم صفتند و ذات مائیم

شمارهٔ ۳: که همه فانیند باقی یار - لیس فی الدار غیره دیار

شمارهٔ ۴: که همه صورتند و معنی او - وحده لااله الاهو

شمارهٔ ۵: برخیزم و سرنهم بپایت - بنشینم و جان کنم فدایت