گنجور

 
نورعلیشاه

دیوانه شو دیوانه شو از خویشتن بیگانه شو

از خویشتن بیگانه شو دیوانه شو دیوانه شو

مستانه شو مستانه شو بین چشم مست آن صنم

بین چشم مست آن صنم مستانه شو مستانه شو

پروانه شو پروانه شو شمع جمال او نگر

شمع جمال او نگر پروانه شو پروانه شو

ویرانه شو ویرانه شو گنج وصال او طلب

گنج وصال او طلب ویرانه شو ویرانه شو

دردانه شو دردانه شو در قعر بحر جان نشین

در قعر بحر جان نشین دردانه شو دردانه شو

بتخانه شو بتخانه شو در لامکان بگزین مکان

در لامکان بگزین مکان بتخانه شو بتخانه شو

افسانه شو افسانه شو در عشق چون نور علی

در عشق چون نور علی افسانه شو افسانه شو

آماده شو آماده شو هنگام کوچست از جهان

هنگام کوچست از جهان آماده شو آماده شو

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode